V. Brønderslev skytteforening og gymnastikforening informerer om en fest i plantagen Hedelund.

Den 10. august kunne man læse om arrangementet i Brønderslev avis:

 

Søndag den 11. august 1901

 Fra Brønderslev.

Skytte og gymnastikfesten

Afholdes i morgen i plantagen ”Hedelund”.

     Der begyndes fra morgenen af med

Skydning ved Thorshøj. Kl. 4 åbnes den

egentlige fest. Først skal der være gym=

nastikopvisning, så ballonopstigning, dans

osv samt de sædvanlige festnumre: Karus=

sel, kraftprøve, skydebane, bådegynge

tombola, cigar-, lage- og frugtbutiker.

 

 

Dagen efter skrives om dagen i avisen.

 

Dette er ikke en fugleskydning, men der er flere fællestræk.

Processionen med musik i spidsen gennem byen er en af dem.

 

I artiklen står der også man gerne vil til at holde en årlig skyttefest.

Så måske er dette ”startskuddet” til vores forenings tilblivelse!?

Mandag den 12. august 1901

 Festen i Hedelund.

Der blev fest, inden processionen nåede

Derop. Kl. var 5. I byen drog processionen, der

denne gang var ret talrig, gennem gaderne.

Et godt orkester, musicerede under Chr. Møllers

ledelse. Derefter fulgte V. Hjermitslev

gymnastikforenings medlemmer, 11 i tallet, klædt

i hvidt med røde kraver. Det tog sig godt ud,

og folk så efter dem, hvor de kom frem.

Efter gymnasiasterne fulgte skytteforenings

medlemmer med ”gevær i hvil”.

 På festpladsen præsenterede V Hjermitslev

gymnastikforening sig som et flinkt hold. Der

fremvistes almindelig forberedende øvelser

samt spring over hesten. Der kunne ikke klages

over  besøget. Da den store håndværkerfest

efter sigende ikke bliver holdt oftere vil der nok

hvert år fremtidig kunne holdes en god skyttefest.

  Plantagen var fortrinlig pyntet. Foruden de sæd-

vanlige lygter fra indgangen til festpladsen som

ved den lille dam, var der ophængt store kulørte

Balloner og forskelligfarvede lamper bl.a omkring

flagstangen på festpladsen. V Brønderslev

skytteforening har ære af en fin fest !

 

 

Den første fugleskydning, 9.-10. august 1903

Nordjyllands Arbejderblad:   

B r ø n d e r s l e v, 10. aug

Fugleskydningen i Brønderslev

Var begunstiget af udmærket vejr.
Der skødes på fuglen i lørdags og i søndags.
I aftes faldt brystpladen.

1. pr. (kongepræmie) tilfalder hotelvært Lars Petersen
ved skomager Seems skud.

2. pr. Læge Budtz
ved murer Kr. Jensens skud

3. pr. Smed Nielsen
ved politibetjent Mortensens skud

4. pr. Kr. Jepsen ved eget skud

5. pr. Sagfører Kjær
ved Søren Kjelds skud

6. pr. Skomager Seem ved eget skud

7. pr. Købmand L. Andersen
ved urmager Nielsens skud

8. pr. Maler Hoffmann
ved marskandiser Jensens skud

9. pr. Jens Kornum
ved P. P. Christiansens skud

10. pr. Bogholder Kristiansen
ved Ipsens skud

   Et smukt sølvskjold skænkedes til fuglekongen
af guldsmed Nielsen, Brønderslev.
   Der nedsattes et udvalg til at arbejde hen mod
oprettelsen af et broderligt skyttelaug i Brønderslev.
Udvalget består af følgende 7 medlemmer:
Sagfører Kjær, sognefoged Thomsen, købmand Møller
snedker M. Jensen, mejerist Andersen, Manna
Kr. Thorup, Stenum og portør Kristensen Brønderslev.

Vendsyssel tidende:  

Brønderslev, 9. august

....
Fugleskydningen

I plantagen "Hedelund" i går og i dag havde samlet et ikke lille publikum.
På den stpóre klodsede, grønne fugl affyredes skud på skud.
I skydningen deltog 80 a 90 personer.
Fuglekongen blev gæstgiver L. Petersen ved skomager
Chr. F. Jensens skud.
Til at arbejde for oprettelsen af at "broderligt skyttelav"
nedsattes følgende udvalg:
Mejeristerne Poulsen, Agdrup og Andersen, Manna
Snedker Mikkel Jensen
Portør Christensen
Chr. Thomsen, Stenum
Sagfører Kjær
og sognefoged Thomsen

Den stiftende generalforsamling 25. juni 1904

B r ø n d e r s l e v, 25. juni.

     "Brønderslev
borgerlige skyttelag"

er navnet på en forening, der stiftedes i aftes på hotellet.
- Hidtil har Brønderslev savnet en årlig fugleskydning.

    Nu er der imidlertid rådet bod på denne mangel,
og Brønderslev har afgivet et nyt bevis på, at den vil
regnes med blandt de større byer.

    I fjor afholdtes en fugleskydning, men den havde
et noget provisorisk præg. Nu i aftes vedtoges lovene for
den nydannede forening -- ca. 60 paragraffer ialt -- og
valgtes bestyrelse.

   Denne kom til at bestå af:

Guldsmed Nielsen

Købmand H. Møller

Købmand Tolstrup

Mejerist Poulsen, Agdrup

Mejerist Andersen, Manna

Revisorer blev:

Sagfører Kjær og Læge Budtz

bbsdåbsattest1

Den første skydning efter oprettelsen

af foreningen, 7. 8. og 11. august 1904

B r ø n d e r s l e v, 7. Aug.

Brønderslev borgerlige Skytteselskab

 

Afholdt i Gaar og i Dag Fugleskydning. Vejret var

Udmærket i Gaar Eftermiddags, da man i prosecion

Med den gamle Fuglekonge, Hotelvært L. Pedersen i

Spidsen marcherede til ”Hedelund”, hvor Skydningen

strax tog sin Begyndelse. Der faldt flere Præmier i

Gaar, men det var jo de mindste og de letteste at faa

fat i.

I Dag har vejret ikke været saa godt. Regnen har

forhindret Skydningen omtrent et Par Timer, og det

endte med, at man ved Syvtiden opgav at blive

færdig.  Halsen, Halen og Brystet er endnu tilbage,

og de vil blive skudt ned første Torsdag Eftermiddag

paa Skytteforeningers Bane, hvorefter

Præmieuddelingen vil finde sted.

Præmielisten ser saaledes ud:

 

4.       Pr. (Venstre Vinge) Fru Petersen ved

Skrædermester Andersens Skud

5.       Pr. (Højre Vinge) Mejerist Andersen, Manna ved
eget Skud

6        Pr. (Venstre Klo) Hansen Søholt ved

Kbmd Møllers Skud

7.       Pr. (Høje Klo) Kbmd. Svendsen ved

Sørensen Kjelds Skud

8.       Pr. (Venstre Slagfjer) Kbmd, Sv. Larsen ved

Møller, Kornum gaards Skud

9.       Pr. (Højre Slagfjer) P. Pedersen, Meilsted, ved

Træhandler Henriksens Skud

10.     Pr. (Septret) Lærer Dehn ved

Mejerist Andersens Skud.

11.     Pr. (Æblet) Snedker Færch ved eget Skud

12.     Pr. (Kronen) Bager Jensen ved

Gæstgiver Andersens Skud

13.     Pr. (Ringen) Maler Poulsen ved eget Skud

 

Sammen med Fugleskydningen var der

Skiveskydning. Præmierne derfra vil blive uddelt

sammen med Præmierne fra Fugleskydningen.

 

 


   B r ø n d  e r s l e v, 11. Aug.

Fugleskydningen

Fortsattes i Eftermiddag, og dermed lykkedes det at

Faa en ny Fuglekonge, efter at man havde skudt ca.

3 Timer på den ulykkelige Fugl.

De 3 Præmier, der var tilbage, tilfaldt følgende:

3.       Pr. (Halsen) Albrechtsen Vidsig, ved

          Portør Christensens Skud

2.       Pr. (Halen) Skrædder Andersen, ved eget Skud

1.       Pr. Bogholder Kristiansen, ved

          Sagfører Bruuns Skud

Kristiansen er altsaa næste Aars Fuglekonge.

Efter Skydningen samledes Skytterne i Pavillonen i

”Hedelund”, hvor de mange smukke Præmier uddeltes.

Festen sluttede med en lille svingom.